Co daje oddawanie krwi

Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Po oddaniu krwi dawcy przysługuje jednak:

  • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4 500 kcal (18 840 kJ)
  • zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach
  • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
  • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach
  • ewentualnie drobne gadżety czy pamiątki, przeważnie propagujące honorowe krwiodawstwo.

Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje ponadto ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

Po donacji krwiodawca może otrzymać bezpłatnie wyniki następujących badań laboratoryjnych:

  • grupa krwi
  • morfologia
  • test kiłowy na obecność antygenu HBs, DNA-HBV przeciwciał anty HCV, RNA HCV, przeciwciał anty HIV, RNA HIV.

BadanieOddając systematycznie krew, krwiodawca badany jest każdorazowo przez lekarza, który w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego może skierować go do właściwej placówki służby zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem. W wielu przypadkach udaje się dzięki temu wcześnie rozpoznać np. chorobę nadciśnieniową, będącą plagą wielu współczesnych społeczeństw, a przebiegającą długo w sposób bezobjawowy. Już wypełniając kwestionariusz dawca może uświadomić sobie sytuacje zagrożenia własnego zdrowia i zwrócić na nie uwagę lekarza.

Oddawanie krwi Ubezpieczonym, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (tj. kobietom, które oddały co najmniej 5 litrów krwi i mężczyznom, którzy oddali nie mniej niż 6 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi) przysługują leki bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zgodnie z obowiązującymi wykazami,  oraz leki, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi. 

 

Oddawanie krwi Honorowym krwiodawcom mogą w niektórych miastach przysługiwać zniżki na przejazdy komunikacją miejską lub prawo do bezpłatnych przejazdów. Ulgi te nie są jednak regulowane ustawą ani rozporządzeniem Ministra Zdrowia, lecz tak zwanym prawem miejscowym (najczęściej uchwałą rady gminy lub miasta). Stąd różnice co do ilości oddanej krwi upoważniającej do ulgi, dokumentów poświadczających to prawo, wreszcie – innych warunków stawianych dawcom (np. wymóg zameldowania w danej gminie).

Honorowi krwiodawcy mogą odliczać wartość oddanej krwi od dochodu. Przekazanie krwi można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym w granicach limitu przewidzianego dla darowizn.

I wreszcie sprawa chyba najważniejsza – wielka osobista satysfakcja ze spełnienia dobrego uczynku i okazania pomocy potrzebującym. W końcu nie każdy ma okazję przyczyniać się na co dzień do ratowania ludzkiego życia!