Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi

1. Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dla pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 2001/83/WE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0098&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0098&from=PL

2. Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0033&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0033&from=PL

3. Dyrektywa Komisji 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi jej składników oraz powiadamiania o ciężkich niepożądanych reakcjach i zdarzeniach.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0061&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0061&from=PL

4. Dyrektywa 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG), zwana dalej Dyrektywą 2005/62/WE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0062&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0062&from=PL

5. Ustawa o publicznej służbie krwi.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001777/O/D20201777.pdf

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000535

7.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001741/O/D20171741.pdf

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001724/O/D20171724.pdf

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania krwi i jej składników.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001845/O/D20161845.pdf

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000646/O/D20170646.pdf

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001259

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001677/O/D20171677.pdf

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000536

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000235/O/D20170235.pdf

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002414

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001768

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051090918/O/D20050918.pdf

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102161426/O/D20101426.pdf

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042612602/O/D20042602.pdf

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040840794/O/D20040794.pdf

21. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000702

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000666

23. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001923

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040430408/O/D20040408.pdf

25. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/25/journal/5348

http://dziennikmz.mz.gov.pl/compatible/Details/2020/6

26. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002098/O/D20152098.pdf

27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki przechowywania i wydawania krwi i jej składników dla banków krwi oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych innych niż regionalne centra, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA

http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/25/journal/6027

28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000535/O/D20200535.pdf