Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi

1. Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dla pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 2001/83/WE.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0098&from=PL

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0098&from=PL

 

2. Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0033&from=PL

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0033&from=PL

 

3. Dyrektywa Komisji 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi jej składników oraz powiadamiania o ciężkich niepożądanych reakcjach i zdarzeniach.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0061&from=PL

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0061&from=PL

 

4. Dyrektywa 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG), zwana dalej Dyrektywą 2005/62/WE.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0062&from=PL

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0062&from=PL

 

5. Ustawa o publicznej służbie krwi.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/318/ogl

 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/1742/ogl

 

7.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/1279/ogl

 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/2326/ogl

 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania krwi i jej składników.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2016/1845/ogl

 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2017/646/ogl

 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2019/1259/ogl

 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2017/1677/ogl

 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2021/2027/ogl

 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2017/235/ogl

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/2497/ogl

 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2021/1592/ogl

 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2024 r.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/1430/ogl

 

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2005/918/ogl

 

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2010/1426/ogl

 

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2004/2602/ogl

 

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2004/794/ogl

 

21. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/2465/ogl

 

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/1957/ogl

 

akty zmieniające dla tego aktu:

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/1990/ogl

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/1486/ogl

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/2359/ogl

 

23. Ustawa o medycynie laboratoryjnej

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/2125/ogl

 

24. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)


25. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2022/1211/ogl

 

26. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki przechowywania i wydawania krwi i jej składników dla banków krwi oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w zakładach leczniczych innych niż regionalne centra, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA

 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)

 

27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

 

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/1742/ogl