Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi

1.      Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dla pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 2001/83/WE (angielska wersja językowa), (polska wersja językowa).
2.      Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (angielska wersja językowa), (polska wersja językowa).
3.     
Dyrektywa Komisji 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi jej składników oraz powiadamiania o ciężkich niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (angielska wersja językowa), (polska wersja językowa).
4.      Dyrektywa 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG), zwana dalej Dyrektywą 2005/62/WE (angielska wersja językowa), (polska wersja językowa).
5.     
Ustawa o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2019 poz. 1222)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001222
6.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2019 poz. 1441)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002051/O/D20172051.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001441
7.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. 2017 poz. 1741)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001741/O/D20171741.pdf
8.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz.U. 2017 poz. 1724)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001724/O/D20171724.pdf
9.      Rozporządzenie Ministra w sprawie oznakowania krwi i jej składników (Dz.U. 2016 poz. 1845)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001845/O/D20161845.pdf
10.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników (Dz.U. 2017 poz. 646)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000646/O/D20170646.pdf
11    Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. 2019 poz. 1259)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001259
12.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz.U. 2017 poz. 1677)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001677/O/D20171677.pdf
13.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U. 2017 poz. 1026)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001026/O/D20171026.pdf
14.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz.U. 2017 poz. 235)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000235/O/D20170235.pdf
15   Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę (Dz.U. 2018 poz. 2414)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002414/O/D20182414.pdf
16.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001662/O/D20181662.pdf
17.     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dz.U. 2005 nr 109 poz. 918)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051090918/O/D20050918.pdf
18.     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1426)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102161426/O/D20101426.pdf
19.     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042612602/O/D20042602.pdf

20.     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi (Dz.U. 2004 nr 84 poz. 794)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040840794/O/D20040794.pdf
21.     
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019 poz. 408)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000408
22.     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002069/O/D20152069.pdf
23.     
Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 2016 poz. 1665)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001665/O/D20161665.pdf
24.     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040430408/O/D20040408.pdf
25.     
Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz.U. 2019 poz. 25)
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/25/journal/5348
26.     
Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz.U. 2015 poz. 2098)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002098/O/D20152098.pdf