Krwiodawcy

Prawie każdego roku coraz więcej osób zgłasza się do oddania krwi. Część z nich ze względów zdrowotnych nie może zostać krwiodawcami, jednakże liczba tych, którzy oddali krew lub jej składniki systematycznie wzrasta.

Liczba krwiodawców w latach 2002-2015

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
425320 428677 424108 499099 525178 556789 583908  603980 608936 625666 627847 618820 615607 630385

W Polsce prawie wyłącznie oddaje się krew i jej składniki honorowo. Oznacza to, że krwiodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za pobraną krew (natomiast zgodnie z obowiązującym prawem może otrzymać zwrot kosztów dojazdu do punktu pobrań oraz skorzystać z ulgi podatkowej). Jedynie dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2015

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
99,50 99,45 99,56 99,75 99,71 99,79 99,84  99,87 99,86 99,85 99,95 99,84 99,84 99,84

Wiele osób nie poprzestaje na jednorazowym oddaniu krwi i systematycznie dzieli się tym najcenniejszym darem. Nazywamy ich krwiodawcami wielokrotnymi. W związku z tym, że podlegają regularnej kontroli stanu zdrowia, gdyż przed każdą donacją poddają się badaniom laboratoryjnym i lekarskim, ich krew jest szczególnie ceniona, ponieważ uważa się ją za bardziej bezpieczną.

Odsetek dawców wielokrotnych w latach 2005-2015


2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
60,15 59,49 58,48 59,30  61,97 64,86 73,00 73,00 70,00 72,00 75,00

W innych krajach Unii Europejskiej odsetek dawców wielokrotnych jest znacznie wyższy, niż w Polsce.

Dlatego apelujemy:
JEŚLI ODDAŁEŚ/AŚ KREW I DOBRZE ZNIOSŁEŚ/AŚ TEN ZABIEG, ZGŁOŚ SIĘ POWTÓRNIE DO CENTRUM KRWIODAWSTWA W TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ LEKARZA.