Krwiodawcy

Prawie każdego roku coraz więcej osób zgłasza się do oddania krwi. Część z nich ze względów zdrowotnych nie może zostać krwiodawcami, jednakże liczba tych, którzy oddali krew lub jej składniki systematycznie wzrasta.

Liczba krwiodawców w latach 2018-2022

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
614570 614576 569914 615784 621936

W Polsce prawie wyłącznie oddaje się krew i jej składniki honorowo. Oznacza to, że krwiodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za pobraną krew (natomiast zgodnie z obowiązującym prawem może otrzymać zwrot kosztów dojazdu do punktu pobrań oraz skorzystać z ulgi podatkowej). Jedynie dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

Odsetek dawców honorowych w latach 2018-2022
2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
99,91 99,90 99,94 99,94 99,96

Wiele osób nie poprzestaje na jednorazowym oddaniu krwi i systematycznie dzieli się tym najcenniejszym darem. Nazywamy ich krwiodawcami wielokrotnymi. W związku z tym, że podlegają regularnej kontroli stanu zdrowia, gdyż przed każdą donacją poddają się badaniom laboratoryjnym i lekarskim, ich krew jest szczególnie ceniona, ponieważ uważa się ją za bardziej bezpieczną.

Odsetek dawców wielokrotnych w latach 2018-2022

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
75,34 76,12 79,26 77,02 78,14

W innych krajach Unii Europejskiej odsetek dawców wielokrotnych jest znacznie wyższy, niż w Polsce.

Dlatego apelujemy:
JEŚLI ODDAŁEŚ/AŚ KREW I DOBRZE ZNIOSŁEŚ/AŚ TEN ZABIEG, ZGŁOŚ SIĘ POWTÓRNIE DO CENTRUM KRWIODAWSTWA W TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ LEKARZA.